Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w DomiechowicachDokumentyAktualności - Szkoła PodstawowaAktualności - GimnazjumDokumenty GimnazjumGaleria zdjęćKontakt

Statut Szkoły Podstawowej w Domiechowicach
Statut Gimnazjum Publicznego w Domiechowicach
Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej
Program wychowawczy
Program profilaktyczny
Procedura naboru uczniów do Szkoły Podstawowej kl 0-I
Procedura naboru uczniów do Szkoły Podstawowej kl II-VI
Procedura obowiązująca przy zapisywaniu uczniów do szkoły
Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego
Procedura zakładania niebieskiej karty
Wykaz procedur
Regulamin boiska szkolnego
Regulamin sali gimnastycznej
Regulamin placu zabaw
Regulamin stołówki szkolnej
Regulamin pracowni komputerowej
Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin świetlicy środowiskowej
pomoc p-p wzór


Regulamin świetlicy środowiskowej

REGULAMIN

GMINNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W BEŁCHATOWIE

I. PODSTAWA PRAWNA
§ 1. Placówka prowadzi swoją działalność na podstawie:
1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
(Dz. U. 2013r., poz.135)
2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
(Dz. U. 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
3. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
(Dz. U. 2013r., poz.182)
4. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem
(Dz. U. 2003r. Nr 26, poz. 226)
5. Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 20 lutego 2013r.
6. Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Bełchatowie nadanego uchwałą Rady Gminy Bełchatów
Nr X/75/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. 1. Świetlica środowiskowa jest działaniem realizującym postanowienia ustawy o pomocy społecznej
w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny.
2. Świetlica środowiskowa jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczną wsparcia dziennego.
3. Obszarem działania placówki jest Gmina Bełchatów.
4. Siedziba placówki znajduje się w Niedyszynie 40, 97-400 Bełchatów.
III. CELE I ZADANIA
§ 3. 1. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz udzielenie pomocy
terapeutycznej dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
Gminy Bełchatów.
2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
1) Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć
szkolnych.
2) Udzielenie pomocy w nauce i w przygotowaniu zadań domowych.
3) Kształtowanie właściwej postawy moralnej i właściwych cech charakteru.
4) Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
5) Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.
6) Wspieranie wychowanków w pokonywaniu i rozwiązywaniu problemów szkolnych i rówieśniczych.
7) Propagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia, przeciwdziałającego uzależnieniom.
8) Zapewnienie wychowankom dożywiania dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania w świetlicy.
9) Współpraca z rodziną dziecka, dyrektorami szkół, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym
Centrum Kultury oraz innymi instytucjami.
3. Świetlica realizuje swoje zadania w ramach prowadzonych zajęć edukacyjno-wychowawczych,
specjalistycznych, wycieczek i wyjazdów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym oraz spotkań,
uroczystości i imprez kulturalnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury.
4. Rodzaje prowadzonych zajęć:
1) Edukacyjne, w tym odrabianie lekcji, wyrównywanie braków szkolnych.
2) Wspierające rozwój psychiczny i fizyczny: profilaktyczne, prozdrowotne, sportowo-taneczne.
3) Specjalistyczne, w szczególności korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne.
4) Rozwijające zainteresowania i zdolności: teatralne, muzyczne, plastyczne, komputerowe.
5) Kształtujące umiejętności życiowe i społeczne.
6) Zajęcia indywidualne: diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, indywidualne programy pomocy.
5. Szczegółową organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych, terapeutyczno-profilaktycznych oraz
kulturalno-rekreacyjnych w danym roku szkolnym określa półroczny plan pracy świetlicy zatwierdzony
przez Gminny Zespół Obsługi Szkół.
6. W celu realizacji zadań z §3 pkt 2 świetlica współpracuje z instytucjami, organizacjami
pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi i prawnymi, działającymi w obszarze pomocy dziecku
i rodzinie.
IV. ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJA
§ 4. 1. Pracą świetlicy kieruje Kierownik powołany przez Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w
Bełchatowie.
2. Do zadań Kierownika świetlicy należy:
1) Kierowanie bieżącą działalnością placówki.
2) Sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania.
3) Opracowanie półrocznych planów działalności świetlicy.
4) Opracowanie i przedstawienie okresowych sprawozdań z działalności placówki.
3. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność przed Dyrektorem
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.
§ 5. 1. W placówce zatrudnia się:
1) Nauczycieli-wychowawców
2) Pedagoga
3) Psychologa
4) Logopedę
2. Wychowawca prowadzi zajęcia, sprawuje opiekę nad procesem wychowania i ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach świetlicy, podczas zabaw ruchowych,
wycieczek i innych imprez, a w szczególności:
1) Opracowuje półroczny plan prowadzonych zajęć.
2) Czuwa nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków szkolnych.
3) Współpracuje ze szkołami, pedagogiem, psychologiem oraz ośrodkiem pomocy społecznej.
4) Współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków.
5) Sprawuje opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach poza placówką.
3. Działalność świetlicy może być uzupełniana pracą wolontariuszy.
§ 6. 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy środowiskowej następuje na wniosek:
1) Rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
2) Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3) Pedagoga szkolnego
4) Nauczyciela
5) Pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
6) Kuratora sądowego
2. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
§ 7. 1. Wychowanek świetlicy ma prawo do:
1) opieki wychowawczej,
2) pomocy w nauce,
3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem,
4) pomocy socjalnej,
5) życzliwego, podmiotowego traktowania,
6) poszanowania jego godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
2. Wychowanek zobowiązany jest do:
1) przestrzegania regulaminu i tygodniowego rozkładu zajęć,
2) przestrzegania zasad współżycia społecznego, norm moralnych i zasad tolerancji,
3) uczestniczenia w procesie opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznym,
4) dbałości o kulturę osobistą i kulturę słowa,
5) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie świetlicy oraz w czasie innych zajęć organizowanych
przez placówkę.
§ 8. 1. Świetlica funkcjonuje przez cały rok szkolny, w wybrane dwa dni tygodnia w godzinach 14.00-
18.00.
2. W okresie wakacji i ferii wychowankowie uczestniczą w organizowanych w ramach możliwości przez
Gminne Centrum Kultury półkoloniach letnich i zimowych.
3. W przypadku małej liczby dzieci wymagających opieki w świetlicy ilość dni i godzin funkcjonowania
placówki zostanie dostosowana do potrzeb lokalnych.
§ 9. 1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w sześciu oddziałach zwanych „Świetliczek”, tj.
„Świetliczek” Dobiecin Korczew 37, 97-400 Bełchatów
„Świetliczek” Dobrzelów ul. Górna 7, 97-400 Bełchatów
„Świetliczek” Domiechowice ul. Grabowa 80, 97-400 Bełchatów
„Świetliczek” Janów Janów 1, 97-400 Bełchatów
„Świetliczek” Kurnos Kurnos Drugi 175, 97-400 Bełchatów
„Świetliczek” Łękawa Łękawa 4, 97-400 Bełchatów w budynkach szkół podstawowych.
2. Zapewnienie bazy lokalowej, tj. wyznaczenie pomieszczeń oraz ustalenie zasad korzystania z pomocy
dydaktycznych powierza się dyrektorom szkół.
V. DOKUMENTACJA
§ 10. 1. Strukturę i organizację świetlicy określa szczegółowo niniejszy Regulamin.
2. Dokumentacją pracy świetlicy są:
1) Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (Załącznik nr 1).
2) Zgody rodziców lub prawnych opiekunów na pobyt dziecka w świetlicy (Załącznik nr 2).
3) Półroczny plan pracy świetlicy.
4) Programy zajęć wyszczególnionych w §3 pkt 4.
5) Dzienniki zajęć zawierające listę obecności dzieci oraz temat i opis prowadzonych zajęć.
VI. ZASADY FINANSOWANIA
§ 11. 1. Finansowanie działalności świetlicy odbywa się z:
1) Funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2) Środków własnych Gminy.
3) Wpłat sponsorów i firm.
§ 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w DomiechowicachDokumentyAktualności - Szkoła PodstawowaAktualności - GimnazjumDokumenty GimnazjumGaleria zdjęćKontakt