Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w DomiechowicachDokumentyAktualności - Szkoła PodstawowaAktualności - GimnazjumDokumenty GimnazjumGaleria zdjęćKontakt

Statut Szkoły Podstawowej w Domiechowicach
Statut Gimnazjum Publicznego w Domiechowicach
Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej
Program wychowawczy
Program profilaktyczny
Procedura naboru uczniów do Szkoły Podstawowej kl 0-I
Procedura naboru uczniów do Szkoły Podstawowej kl II-VI
Procedura obowiązująca przy zapisywaniu uczniów do szkoły
Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego
Procedura zakładania niebieskiej karty
Wykaz procedur
Regulamin boiska szkolnego
Regulamin sali gimnastycznej
Regulamin placu zabaw
Regulamin stołówki szkolnej
Regulamin pracowni komputerowej
Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin świetlicy środowiskowej
pomoc p-p wzór


Procedura naboru uczniów do Szkoły Podstawowej kl 0-I

Procedura rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2007 i 2008 oraz 2009 do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015

 

1.Zapisy dzieci urodzonych w latach 2007-2009 do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej odbywają się od pierwszego dnia roboczego marca w godzinach pracy sekretariatu Szkoły, tj. w roku 2014 nabór rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek, 3 marca, od godziny 7.00 do 15.00.

2.Rodzice dzieci z wykazu Biura Ewidencji Ludności zamieszkałych w obwodzie szkoły informacje na temat zapisu dzieci otrzymują w sekretariacie Szkoły, z tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły www.spdomiechowice.home.pl

3.Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Domiechowicach przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a także spoza obwodu, jeśli szkoła posiada wolne miejsca.

● Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci z urzędu urodzone w roku 2009 zameldowane w obwodzie szkoły

● Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są także dzieci zameldowane/zamieszkałe poza obwodem szkoły na wniosek rodziców /prawnych opiekunów  wtedy, gdy szkoła dysponuje odpowiednią liczbą wolnych miejsc

● W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016- w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden Oddział klasy pierwszej, dzieci dobierane będą do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych

● Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014r.

● Do klasy pierwszej w roku szkolnym  2014/2015 przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2007 i w roku 2008 od 1 stycznia do 30 czerwca 2008- z urzędu, natomiast dzieci urodzone w roku 2008 po 30 czerwca - na wniosek rodziców po przedłożeniu diagnozy spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego      

Od 1 września 2014r.:

-obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie(rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.

-spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1lipca do 31 grudnia 2008r., jeśli taka będzie wola rodziców(wniosek rodziców)

Od 1 września 2015r.

-obowiązek  szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone w okresie 1 lipca do 31 grudnia 2008r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009(6-latki)

4.W szkole organizowany jest pięciogodzinny Oddział przedszkolny wg rozkładu zajęć od 8.00 do 13.00.

5.Zapisów dziecka do szkoły dokonują osobiście rodzice/prawni opiekunowie na podstawie swoich dowodów osobistych oraz aktów urodzenia dziecka z numerem PESEL.

6.Rekrutacja dzieci zapisanych do szkoły zostanie zakończona do dnia 31 marca 2014r. Listy uczniów będą udostępnione zainteresowanym rodzicom /prawnym opiekunom w sekretariacie szkoły.

7.Wszelkie decyzje w sprawach rekrutacji dzieci/zapisu do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego nie objęte w/w procedurą podejmuje dyrektor szkoły.

Podstawa prawna:

● Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.)

● Statut Szkoły

          

 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w DomiechowicachDokumentyAktualności - Szkoła PodstawowaAktualności - GimnazjumDokumenty GimnazjumGaleria zdjęćKontakt